Vedtægter

Skive, den 15. marts 2023.                                                                                              
BESTYRELSEN

LOVE OG BESTEMMELSER FOR BOWLINGKLUBBEN SKIVE.

Stiftet den 22. februar 1993.

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED.

1.1 Klubbens navn er Bowlingklubben Skive af 22. februar 1993, i daglig tale kaldet

BK Skive.

 

1.2 Klubbens hjemsted er Skive By under postnummer 7800 Danmark.

 

1.3 Klubben forpligtes ved underskrift af:

1.   Klubbens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

2.   Klubbens kasserer i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 2 FORMÅL.

2.1 At samle bowlingudøvere.

 

2.2 At deltage i de af DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.

 

2.3 At deltage i øvrige stævner såvel i som udenfor klubbens regi.

 

2.4 At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer og andre med tilknytning til BK Skive.

§ 3 ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD.

3.1 BK Skive er tilsluttet Dansk Bowling Forbund og derigennem Dansk Idræts Forbund.

Desuden er klubben indmeldt i Skive Idrætsforbund.

 

3.2 Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og bestemmelser i de organisationer, klubben er tilsluttet.

 

§ 4 MEDLEMMER.

4.1 Klubben optager herrer/damer og eller ungdomsspillere.

 

4.2 Enhver anmodning om optagelse i klubben skal forelægges bestyrelsen.

 

4.3 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter DBwF’s regler. Udmeldelse sker til udløbet af et kvartal.

 

4.4 Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske forpligtelser over for klubben, DBwF og Skive Idrætsforbund. Forsømmelser mod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben. Beslutning herom skal træffes af en enig bestyrelse.

§ 5 SPILLEDRAGT.

5.1 Ved enhver deltagelse i DBwF’s holdturneringer samt de af Unionen godkendte stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt.

§ 6 KONTINGENT.

6.1 Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er i særlige tilfælde bemyndiget til at ændre i kontingentsatserne uden for generalforsamlingen. Et særligt tilfælde er kun i tilfælde af øgede udgifter til baneleje. Medlemmerne er selv ansvarlige for betaling af kontingent, der betales forud første gang 01.09, derefter 01.12 og 01.03 til kassereren. Juni og juli måned samt mellem jul og nytår holdes fri.  Desuden trænes der heller ikke i uge 7 og uge 42.   

 

6.2 Restance 1 måned efter forfald kan medføre sletning af medlemskab. Genoptagelse kan kun finde sted mod betaling af restancer samt eventuelle omkostninger, der har måttet være.

§ 7 REGNSKAB.

7.1 Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

7.2 Regnskabet revideres af 1 revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling. Der vælges hvert år 1 revisor.

 

7.3 Det reviderede regnskab offentliggøres til medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN.

8.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal hvert år.

 

8.3 Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftligt opslag på klubtavlen i bowlinghallen. Endvidere kan bestyrelsen gøre brug af dagspressen.

 

8.4 Forslag til lovændringer kan kun forelægges på og vedtages på den ordinære generalforsamling.

 

8.5 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene udsendes sammen med indkaldelsen.

 

8.6 Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning og eventuelle udvalgsberetninger.

3 Regnskab og budget.

4 Fastsættelse af kontingent.

5 Indkomne forslag.

6 Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

7 Eventuelt.

8.7 Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der den 31. januar samme år er fyldt 17 år. Øvrige medlemmer har møde og taleret.

 

8.8 Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

 

8.9 Andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

8.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter anmodning herom med angivelse af motiveret dagsorden.

 

 

§ 9 BESTYRELSEN.

9.1 Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.

 

9.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Formand

Kasserer

Pensionistrepræsentant – mandagsholdet

Pensionistrepræsentant – onsdagsholdet

Seniorudvalgsformand

Ungdomsudvalgsformand

Sekretær

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

9.3 Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Pensionistrepræsentanterne vælges dog af lederne hvert år i januar. For de øvrige gælder:

Formand, sekretær og seniorudvalgsformand er på valg i lige årstal.

Kasserer og ungdomsudvalgsformand er på valg i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

 

9.4 Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.

 

§ 10 UDVALG.

10.1 Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte det fornødne antal udvalg, faste som ad hoc.

 

§ 11 KLUBBENS BESTÅENDE.

11.1 Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum går ind for en opløsning.

 

11.2 Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres, og klubbens midler skal tilgå Forbund, lokalforbund (Skive Idræts Forbund) eller andet almennyttigt formål.

Ovenstående love er forelagt og ændret på den ordinære generalforsamling i marts 2023.

 

Del siden